โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอละอุ่น

นางสาวสุลาวัลย์ ภากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ประสานตำบลบางแก้ว และตำบลละอุ่นเหนือ

นางสาวนิตยา จินดาวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานตำบลบางพระเหนือ,ตำบลบางพระใต้ และตำบลละอุ่นใต้

นายอัครเดช ไม้จันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานตำบลในวงเหนือ ตำบลในวงใต้

นางสาวจันธิมา แก้วมณี

อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 486 times, 1 visits today)