โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอละอุ่น

นางสาวสุลาวัลย์ ภากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ประสานตำบลบางแก้ว และตำบลละอุ่นเหนือ

นางสาวนิตยา จินดาวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานตำบลบางพระเหนือ,ตำบลบางพระใต้ และตำบลละอุ่นใต้

(Visited 558 times, 1 visits today)