โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอละอุ่น

นางสาวนิตยา จินดาวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานตำบลบางพระเหนือ,ตำบลบางพระใต้ และตำบลละอุ่นใต้

นางสาวสุลาวัลย์ ภากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ประสานตำบลบางแก้ว และตำบลละอุ่นเหนือ

นางสาวจันธิมา แก้วมณี

อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 367 times, 1 visits today)