📣พช.ละอุ่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 👈 ​

วันพฤหัสบ​ดี​ ที่ 1 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพัฒนา​ชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ​แทน​พัฒนาการอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสาวสุลาวัลย์ ภากร นัก​วิชา​การพัฒนา​ชุมชนปฎิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวจัน​ธ​ิ​มา​ แก้ว​มณี​ อาสา​พัฒนา​ (อสพ.)​ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านวังลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ในการนี้ได้ดำเนินการประเมินหมู่บ้า​นเศรษฐ​กิจ​พอเพียง เพื่อตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH) ครั้งที่ 1 โดยครัวเรือนได้ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินผลหมู่บ้าน ซึ่งผลการประเมินหมู่บ้าน บ้านวังลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลละอุ่นเหนือ อยู่ในระดับ “อยู่เย็นเป็นสุข”
ทั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาครัวเรือนและหมู่บ้าน ให้สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้ และเกิดการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน สร้างความสามัคคี ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
🌼✨ระนองต้องมา Change For Good✨🌼
🏞️“พ่อหลวงนุ้ยมากบารมี เขาฝาชีชวนมอง ชมวิวเขากล้องงามตา ทัศนาประวัติสงครามโลก ขอโชคศาลพ่อตาพ่อปู่ ลองชิมดูผักเหลียงละอุ่น”⛰️
📷ภาพ/ข่าว จันธิมา แก้วมณี
แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น
(Visited 99 times, 1 visits today)