📣วันนี้ปรอทแตก🌡️ พช.ละอุ่น วัดความสุข 3 หมู่บ้าน กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2564 👈 ​

วัน​อังคาร ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพัฒนา​ชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ​แทน​พัฒนาการอำเภอละอุ่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการประเมินหมู่บ้า​นเศรษฐ​กิจ​พอเพียง เพื่อตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH) ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
เวทีที่ 1 นางสาวสุลาวัลย์ ภากร นัก​วิชา​การพัฒนา​ชุมชนปฎิบัติการ ดำเนินโครงการฯ ณ ศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านบางแก้วน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยครัวเรือนได้ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินผลหมู่บ้าน ซึ่งผลการประเมินหมู่บ้าน บ้านบางแก้วน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อยู่ในระดับ “อยู่เย็น เป็นสุข”
เวทีที่ 2 นายอัครเดช ไม้จันทร์​ นัก​วิชา​การพัฒนา​ชุมชนปฎิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวจัน​ธ​ิ​มา​ แก้ว​มณี​ อาสา​พัฒนา​ (อสพ.) ดำเนินโครงการฯ ณ ศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยครัวเรือนได้ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินผลหมู่บ้าน ซึ่งผลการประเมินหมู่บ้าน บ้านบางใหญ่​ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ​เหนือ อยู่ในระดับ “อยู่ดี มีสุข”
เวทีที่ 3 นางสาวนิตยา จินดาวรรณ นัก​วิชา​การพัฒนา​ชุมชนปฎิบัติการ และในการนี้ได้รับเกียรติ​จากนายสุริยศักดิ์ โภคะสุวรรณ อดีตพัฒนาการอำเภอละอุ่น มาเป็นวิทยากร ร่วมดำเนินโครงการฯ ณ ศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านในไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยครัวเรือนได้ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินผลหมู่บ้าน ซึ่งผลการประเมินหมู่บ้าน บ้านในไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระเหนือ อยู่ในระดับ “อยู่ดี มีสุข”
ทั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาครัวเรือนและหมู่บ้าน ให้สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้ และเกิดการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน สร้างความสามัคคี ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

🌼✨ระนองต้องมา Change For Good✨🌼
🏞️”พ่อหลวงนุ้ยมากบารมี เขาฝาชีชวนมอง ชมวิวเขากล้องงามตา ทัศนาประวัติสงครามโลก ขอโชคศาลพ่อตาพ่อปู่ ลองชิมดูผักเหลียงละอุ่น”⛰️

📷ภาพ/ข่าว จันธิมา แก้วมณี
แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น

(Visited 14 times, 1 visits today)