พช.ละอุ่น เร่งลุย! ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม​ 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพัฒนา​ชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ​แทน​พัฒนาการอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชน​อำ​เภอ​ละอุ่น​ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น และได้รับความร่วมมือจากนายสมคิด เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
ในการนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แปลงของนางสิริพร พนาไกร หมู่ 4 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ประเภทระดับครัวเรือน (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่ โดยผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ ขุดบ่อ/หนอง ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ตามแบบแปลนมาตรฐาน​ 1:2 ประเภทดินร่วน และปรับพื้นที่ตามแบบที่ครัวเรือนต้นแบบตั้งใจจะพัฒนาในพื้นที่ของตนเองตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โดยอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีครัวเรือนที่ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)​ ประเภทพื้นที่​ขนาด 1 ไร่ จำนวน 15 ครัวเรือน
ทั้งนี้ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ ดิน น้ำ เพื่อการเกษตร โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยการแปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาสู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน ร่วมกับหลักกสิกรรมธรรมชาติ เน้นการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับลักษณภูมิสังคม และวิถีชีวิตของชุมชน
(Visited 9 times, 1 visits today)