เริ่มแล้ว ตักแรก “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม​ 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพัฒนา​ชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ​แทน​พัฒนาการอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชน​อำ​เภอ​ละอุ่น​ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลบางพระเหนือ และนายสมคิด เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) ระดับครัวเรือน (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่ โดยอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีครัวเรือนที่ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)​ ประเภทพื้นที่​ขนาด 1 ไร่ จำนวน 15 ครัวเรือน
ในการนี้ได้ทำการขุดปรับพื้นที่แปลงของ นางมาลี รักษาวงศ์ ม.5 ต.บางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัด​ระนอง​ พื้นที่ขนาด 1 ไร่ แบบแปลนมาตรฐาน​ 2:3 แบบดินเหนียว
ทั้งนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” และเพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล และระดับครัวเรือน
(Visited 56 times, 1 visits today)