นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี

วันที่ 14 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
1.พื้นที่ของ นายปรีดา ใจดี บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
2.พื้นที่ของ นางยุพา ภาสะเตมีย์ บ้านเลขที่ 193/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
3.พื้นที่ของ นายแนบ เมฆม่วง บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ซึ่งเป็นครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ระดับ(Household Lab Model for Quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่
ในการนี้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยมีกิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี ซึ่งได้นำความรู้เรื่องน้ำหมักสมุนไพร 7 ชนิด และสูตรการทำน้ำหมัก มาแนะนำและสอนวิธีการทำ ให้แก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้​ในครัวเรือน
ทั้งนี้ ประโยชน์​ของการทำน้ำหมัก คือ เป็นปุ๋ยบำรุงดิน ให้ดินมีความร่วนซุย โปร่ง ทำให้ดินไม่แข็ง ใช้ในการบำรุงดิน บำบัดน้ำเสียและขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น รวมทั้งใช้ในการล้างสารพิษ

(Visited 9 times, 1 visits today)