นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี

วันที่ 13 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี ณ บ้าน นายวิโรจน์​ หาญณรงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ระดับ(Household Lab Model for Quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่
ในการนี้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยมีกิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ปรับปรุงดิน และตัดไม้ไว้สำหรับเตรียมทำแปลงปลูกผักสวนครัว

(Visited 1 times, 1 visits today)