เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมมาภิบาล

อำเภอละอุ่น ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมมาภิบาล โดยทีมคู่หูคู่คิด ซึ่งประกอบด้วย นายสุริยศักดิ์ โภคะสุวรรณ อดีดพัฒนาการอำเภอละอุ่น,นายสุวิทย์ รักใหม่ อดีตนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายมานิต  คิดสร้าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่ม วางแผนและพัฒนากลุ่ม เป้าหมายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 5 กลุ่ม และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 2 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 25-26 พค.63 ดำเนินการ ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางแก้วน้อย หมูที่ 1 ตำบลบางแก้ว,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผาพิง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนนินททอง หมู่ที่ 2 ตำบลในวงใต้ มีกรรมการกลุ่มและสมาชิก เข้าร่วมเวทีโครงการ หมู่บ้านละ 20 คน   ในการนี้ทีมคู่หู คู่คิด ได้มอบถังพลาสติกเพื่อส่งเสริมการทำถังขยะเปียก และมอบเมล็ดพันธุ์พืช  5 ชนิด/1 ครัวเรือน

(Visited 35 times, 1 visits today)