กำหนดแผนการคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดระนอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง กำหนดแผนการดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น,คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นและกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น  โดยจังหวัดได้แต่งตั้ง นายชูศักดิ์  ยิ่งรุ่งโรจน์  เป็นประธานกรรมการ และมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 19 พค.63 เช้า อำเภอกระบุรี และ บ่าย อำเภอละอุ่น

วันที่ 20 พค.63 เช้า อำเภอกะเปอร์  และ บ่าย อำเภอสุขสำราญ

วันที่ 21 พค.63 อำเภอเมืองระนอง

(Visited 20 times, 1 visits today)