สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย

นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอละอุ่น มอบหมายให้

นางสาวนิตยา  จินดาวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำบลบางพระเหนือ พร้อมด้วย นางอารีย์  บุญแดง คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีคอกช้าง เดินทางไปเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มสตรีบ้านทอนเสียด หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น ณ บ้านไร่พรหมคง (นางประไพพรรณ  พรหมคง) ผู้นำสตรีต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการ ” สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย” ซึ่งในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น ได้ขับเคลื่อนโครงการโดยใช้คณะกรรมการขับเคลือนกองทุนพัฒนาบทบสตรี เป็นแกนหลักให้ครัวเรือนสตรีได้ปลูกผักแบ่งปันกัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 12 times, 1 visits today)