สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น

จังหวัดระนอง

นายมารี ชูดวง

พัฒนาการอำเภอละอุ่น

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน