นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละอุ่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง