โครงสร้างบุคคลากร

นางสวรรยา ฉ่ำสันเทียะ

พัฒนาการอำเภอลาดบัวหลวง

นางสาววิไลพร สินประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชาญชัย รัตนบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัชฎาภรณ์ จรัสโสภณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจุฬพัฒน์ อ่อนน้อม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิทูล ยศศักดิ์ศรี

เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 319 times, 2 visits today)