โครงสร้างบุคคลากร

นายบุญสม ไตรยสุทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอลาดบัวหลวง

นางสาววิไลพร สินประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชาญชัย รัตนบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัชฎาภรณ์ จรัสโสภณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิทูล ยศศักดิ์ศรี

เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 412 times, 1 visits today)