ประวัติความเป็นมา

             ก่อนปี พ.ศ. 2457 อำเภอลาดบัวหลวงมีสภาพเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอราชคราม ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพพื้นที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ทางราชการได้ประกาศยกฐานะจากตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอลาดบัวหลวง อยู่ในความปกครองของอำเภอบางไทร มีตำบลขึ้นอยู่ในความปกครอง ๓ ตำบล คือตำบลสิงหนาท ตำบลลาดบัวหลวง และตำบลคู้สลอด
             ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ทางราชการได้ประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอ ขึ้นเป็นอำเภอลาดบัวหลวง ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ ตำบล โดยแยกส่วนหนึ่งของตำบลลาดบัวหลวงไปตั้งเป็นตำบลหลักชัย และตำบลสามเมือง แยกส่วนหนึ่งของตำบลสิงหนาทไปตั้งเป็น ตำบลพระยาบันลือ ส่วนตำบลคู้สลอดคงเดิมไว้ และเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้มีการแยกตำบลสิงหนาทออกเป็น ๒ ตำบล คือตำบลสิงหนาท และตำบลคลองพระยาบันลือ รวมเป็น 7 ตำบล ซึ่งใช้เป็นเขตการปกครองมาจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญอำเภอ " ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชาพอเพียง"


                                                                                               
                                                                                                           นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์
                                                                                                      นายอำเภอลาดบัวหลวง
 

เนื้อที่  199.93 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศทั่วไป - มีสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกับพื้นที่ในภาคกลางทั่วไปคือ มีฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติตามฤดูกาล ในแต่ละปีมีฝนตกหนักโดยเฉลี่ย 310.23 มิลลิเมตรต่อเดือน 
ข้อมูลการปกครอง    อำเภอลาดบัวหลวง มี 58 หมู่บ้าน   7 ตำบล   2 เทศบาล   6 อบต. 

 

อำเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางซ้ายและอำเภอเสนา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางไทร 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว (จังหวัดปทุมธานี) อำเภอไทรน้อย (จังหวัดนนทบุรี) และอำเภอบางเลน (จังหวัดนครปฐม) 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี)

การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่
1.    ลาดบัวหลวง     (Lat Bua Luang)
2.    หลักชัย            (Lak Chai)
3.    สามเมือง          (Sam Mueang)
4.    พระยาบันลือ     (Phraya Banlue)
5.    สิงหนาท          (Singhanat)
6.    คู้สลอด            (Khu Salot)
7.    คลองพระยาบันลือ  (Khlong Phraya Banlue)

(Visited 938 times, 1 visits today)