พช.ลาดบัวหลวง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนอำเภอลาดบัวหลวง

พช.ลาดบัวหลวง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนอำเภอลาดบัวหลวง
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง นายบุญสม ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการประชุมได้นำเสนอนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมในปี 2564 อาทิ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การรณรงค์ส่งเสริมการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก โครงการสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เพื่อขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการในการประชาสัมพันธ์โครงการ สู่ภาคประชาชน
ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้ทราบ
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดบัวหลวง
(Visited 4 times, 1 visits today)