โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะดีเด่น(Zero Waste) ๒๕๖๒

เข้าชม 82 ครั้ง

     

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอลาดบัวหลวง ปลัด อบต.คู้สลอด พนักงาน สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียนโรงเรียนคู้สลอด ๒ และโรงเรียนโสภณเจติการาม คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนบ้านโรงวัว หมู่ที่ ๓ ตำบลคู้สลอด ร่วมให้การต้อนรับ นายศรชัย มูลคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และคณะ คณะกรรมการประกวดชุมชนปลอดขยะในระดับประเทศ ตามโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะดีเด่น(Zero Waste) ๒๕๖๒ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน นางอดิพร สว่างกลับ
หมู่ที่ ๓ ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง

       

       

(Visited 82 times, 1 visits today)