โครงการจิตอาสาอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าชม 59 ครั้ง
 
ภายใต้การอำนวยการของนายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 4 องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการหลักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมหลักสร้างเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบไปด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำชาติ (ต้นราชพฤกษ์) จำนวน 100 ต้น โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน
           
(Visited 59 times, 1 visits today)