ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลาดบัวหลวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน