สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล

จังหวัดอุตรดิตถ์

นายวิรัตน์ สร้อยสุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอลับแล

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล