โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี2565 สพอ.เหล่าเสือโก้ก

โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี2565
สพอ.เหล่าเสือโก้ก

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลาง ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นายสุวัฒชัย บุุ้งทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโพนเมือง
เข้าร่วมยินดีการรับมอบรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี2565

อำเภอเหล่าเสือโก้ก ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตตรีตำบลโพนเมือง
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียกย่องเชิดชูดเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เหล่าเสือโก้ก รายงาน

(Visited 18 times, 1 visits today)