จัดประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

สพอ.เหล่าเสือโก้ก
จัดประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น. ณ บ้านโนนสวาง หมู่10 ตำบลโพนเมือง
อำเภอเหล่าเสือโก้ก
นายสุวัฒชัย บุ้งทอง พัฒนาการอำเภอเหล่าเสือโก้ก มอบหมาย
นางเบญจมาภรณ์ สัมฤทธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
และนางสาวกัญณกร กำหอม อาสาพัฒนา ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการพัฒนา สรุปบทเรียนและค้นหาแนวทาง วิธีพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมกากรพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือน ณ บ้านโนนสวาง หมู่10 ตำบลโพนเมืองอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เหล่าเสือโก้ก รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)