สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก

จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุวัฒชัย บุ้งทอง

พัฒนาการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน