ข่าวประชาสัมพันธ์

น.ส.วรรณีศิลป์ สามัคคี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลานสกา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน