สพอ.ลานสัก ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

👉👉👉🌺จดหมายข่าว : เรื่องเล่าชาวพัฒนาCNS@Lansak@ 🎯📌👉
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.
@สพอ.ลานสัก “ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Session Call”นางสาวดาวรุ่ง ตะนุเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอลานสักพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามโครงการฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Session Call เพื่อถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลต้นแบบ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ และการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานสัก#กรมการพัฒนาชุมชน #เน้นการมีส่วนร่วมทีมงาน สพอ. CNS ลานสัก ถ่ายภาพ
อนันตวุฒิ บุญเนือง รายงาน
สถานีข่าวอุทัยธานี CNS

(Visited 4 times, 1 visits today)