ข่าวประชาสัมพันธ์

นางอุษา เวียงสี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลานกระบือ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน