นางอุษา เวียงสี

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอลานกระบือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร