คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับต่างๆ

1. คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนตำบล เทศบาลฯ

2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอ

(Visited 236 times, 1 visits today)