วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู

" ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน"

พันธกิจ   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู

1. สนับสนุนพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง 
2. ส่งเสิรมสนับสนุน และพัฒนาการบริหาจัดการชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ และบุคลากรมีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3.เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิาภพและมีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 110 times, 1 visits today)