ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู ตั้งอยู่ภายในที่ว่าการอำเภอละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล  โดยมี นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู เป็นผู้บังคับบัญชา  มีนายธานี  หะยีมะสาและ เป็นนายอำเภอละงู บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู มีจำนวน 5 คน 

ทำเนียบพัฒนาการอำเภอละงู

 1. นายเปรม ทินนิมิตร            ดำรงตำแหน่ง ปี 2515 - 2520
 2. นายกริชศึก ถาวรบุญ         ดำรงตำแหน่ง ปี 2520 - 2525
 3. นายถาวร เหมือนคิด ดำรงตำแหน่ง ปี 2525 - 2528
 4. นายสุนทร บุญสุข             ดำรงตำแหน่ง ปี 2528 – 2530
 5. นายเลอพงศ์ เกษตรสุนทร ดำรงตำแหน่ง ปี 2530 – 2532
 6. นายเอิ้น ทองบริบูรณ์         ดำรงตำแหน่ง ปี 2532 - 2533
 7. นายอารีย์ ดุลยาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง ปี 2533 - 2535
 8. นายทวี สัตยาไชย ดำรงตำแหน่ง ปี 2535 - 2537
 9. นายอารีย์ ดุลยาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง ปี 2537 - 2538
 10. นายสุรพงษ์ โล่ห์ชัย ดำรงตำแหน่ง ปี 3539 -2541
 11. นายบุญยงค์ ภาคสุริยันต์ ดำรงตำแหน่ง ปี 2541 – 2543
 12. นายสงวน แก้วเขียว           ดำรงตำแหน่ง ปี 2543 -2547
 13. นายสมมาตร เลิศอริยะพงษ์กุล ดำรงตำแหน่ง ปี 2547 – 2548
 14. นายระวี ปสันตา ดำรงตำแหน่ง ปี 2548
 15. นายจำเริญ ทองเชิญ ดำรงตำแหน่ง ปี 2549
 16. นางสาววิมลวรรณ โกยกุล ดำรงตำแหน่ง ปี 2549 – 2552
 17. นายพันธ์ หมั่นหมาย ดำรงตำแหน่ง ปี 2553
 18. นายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน ดำรงตำแหน่ง ปี 2554 -2555
 19. นายกรุณา ศิลปะ              ดำรงตำแหน่ง ปี 2556
 20. นายชาตรี รอดเสวก ดำรงตำแหน่ง ปี 2556- ปัจจุบัน

ประวัติอำเภอละงู

ประวัติอำเภอละงู 
อำเภอละงู ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูล

ละงู ความเป็นมาของเมืองละงูนั้น ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรือพงศาวดารบอกไว้ชัดเจนว่า ชุมชนละงูหรือเมืองละงูตั้งขึ้นในสมัยใด แต่มีหลักฐานสำคัญ 2 อย่างที่เป็นร่องรอยให้เชื่อได้ว่าละงูมีความเจริญมาก่อนมูเก็ม โดยจนถึงขั้นตั้งเป็นเมืองมาแล้ว ดังนี้

1. ชื่อเมืองละงูปรากฏในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช คือในปี พ.ศ. 1950 สมัยเจ้าผู้ครองเมืองนคร พระพนมวังนางสะเยงทอง ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองให้เจสาวังกินเมืองละงู ให้ชื่อราชาจุราเจนาคาลายังเมีย เป็นผู้ปกครองเมืองละงู ซึ่งในสมัยราชาจุราเจนาคาลายังเมียปกครองเมืองละงูนั้น ก่อนเมืองสตูล หรือสโตยจะเกิดถึง 350 ปี (รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช 2505:56-57)

2. ชุมชนละงู และบาราเกต ปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตก โดยตามหลักฐานแผนที่วาด ชื่อ Map of Kingdom of siam and cochin china จัดทำขึ้นโดยชาวตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2371 และได้ปรากฏชื่อเมืองหรือท่าเรือ Lungu ลูงู (ละงู) Meerahit เมราหิต (บาราเกต คือ ต.ท่าแพ) และ Cettool เซตตูล (สตูล) แสดงว่าละงูมีลักษณะเป็นท่าเรือ และชุมชนใหญ่ที่บรรดาพ่อค้าชาวตะวันตกแวะซื้อขายสินค้า

คำว่า “ละงู” เข้าใจว่าชื่อเดิมคงเป็น กรางู หรือ กะละงู หรือ กราละงู คำว่า กรา เป็นภาษาโบราณซึ่งแปลว่า ปาก ดังเช่น ปากบารา ปากน้ำ ปากละงู ปากปิง หรือ ปากพนัง ปากแพรก ปากพยูน เป็นต้น

ละงู หรือที่เรียกว่า “ลากู” อันหมายถึงการซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่งสมัยนั้นการสัญจรไปมาระหว่างเมืองสตูล-ละงู ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน (ถนนสายฉลุง-ละงู ไม่มี) ทุกอย่างต้องเดินทางด้วยเท้าหรือเรือ ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางแถบฝั่งแหลมมาลายู เพราะเคยเป็นที่ทำการค้าขายระหว่างท่าเรือมำบัง ท่าเรือสุไหงอุเป (อำเภอทุ่งหว้าในปัจจุบัน) หรือท่าเรือปีนัง (เกาะหมาก) นอกจากนี้ก็ยังมีการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญ สุขาภิบาลกำแพงจึงเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง การค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในอดีต จนเกิดตลาดละงูมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสุขาภิบาลตำบลกำแพง

ตามหลักฐานราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 74 ฉบับพิเศษหน้า 144 วันที่ 17 กันยายน 2498 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ขึ้นเป็นสุขาภิบาล ทำให้ท้องถิ่นแห่งนี้มีรูปแบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมากระทั่งมีการเปลี่ยน แปลงอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนฐานะเป็น “เทศบาลตำบลกำแพง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

อำเภอละงู มีอาณาเขตติดต่อกับ เขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทุ่งหว้า

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอมะนัง อำเภอควนกาหลง และอำเภอท่าแพ

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าแพและทะเลอันดามัน

ทิศตะวันตก จรดทะเลอันดามัน

อำเภอละงูแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กำแพง       (Kamphaeng)       12 หมู่บ้าน  
2. ละงู       (La-ngu)       18 หมู่บ้าน  
3. เขาขาว       (Khao Khao)       7 หมู่บ้าน  
4. ปากน้ำ       (Pak Nam)       7 หมู่บ้าน  
5. น้ำผุด       (Nam Phut)       11 หมู่บ้าน  
6. แหลมสน       (Laem Son)       6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอละงูประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกำแพง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกำแพง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกำแพง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละงู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละงูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำผุดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมสนทั้งตำบ

อำเภอละงู เป็นพื้นที่ที่ลักษณะภูมิศาสตร์หลากหลาย โดยแบ่งเป็นโซน คือ โซนเล (ฝั่งทะเล) และโซนเขา (ฝั่งเนินเขา)  ซึ่งโซนเล จะมีลักษณะพื้นที่ติดทะเลอันดามัน และบางพื้นที่มีลักษณะเป็นป่าชายเลน ที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ และสามารถป้องกันอุบัติภัยทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านฝั่งโซนเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และรับจ้าง 

 ในส่วนโซนเขา  อาชีพของคนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะสวนยางพารา และสวนปาล์ม รองลงมา คือรับจ้าง 

(Visited 4,668 times, 4 visits today)