พิธีมอบต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจรและต้นกระชายขาวต้านภัยโควิด-19

🍃🍃🍃“พิธีมอบต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจรและต้นกระชายขาวต้านภัยโควิด-19”🍃🍃🍃
วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู เข้าร่วมพิธีมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรและต้นกระชายขาวต้านภัยโควิด โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ประธานในพิธี พร้อมด้วย พระครูโสภณ ปัญญาสาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดสตูล นายปัทพงษ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู นางชลธิชา หะยีมะสาและ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นางผกาพันธ์ สรรสวาสดิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสตูล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ร่วมพิธีมอบต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจรและต้นกระชายขาวต้านภัยโควิด-19 ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้านนำร่อง จำนวน 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและขยายผลการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนและเพื่อนำพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเบื้องต้นและเพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง โดยได้รับการสนับสนุนต้นพันธ์ุจาก พระครูโสภณ ปัญญาสาร จำนวน 6,000 ต้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอละงู(พญาสารภี) ที่ว่าการอำเภอละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
🦋🦋🦋🦋😷😷😷😷😷
รายงานโดย reena.nicharee
(Visited 8 times, 1 visits today)