พช.สตูลลงพื้นที่ติดตามผลการการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 18 ก.พ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละงูและอนุกรรมการกลั่นกรองฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอละงู ร่วมต้อนรับอนุกรรมการกลั่นกรองฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและเจ้าหน้าที่ พช.สตูล ในการลงพื้นที่ติดตามงานในประเด็นดังนี้
1. การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปี 2564
2. การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ และหนี้เกินกำหนดชำระ
2.1 หนี้เก่า ปี 2556-2559
2.2 หนี้ใหม่ ปี 2560-ปัจจุบัน
3. การดำเนินการตามมาตรการตามประกาศลดอัตราดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัดฯ ฉบับที่ 3
4. การประชาสัมพันธ์ตามมาตรการ พักหนี้ชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)
ทั้งนี้ได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนทุนหมุน เวียน ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ ตำบลละงู

(Visited 4 times, 1 visits today)