สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอหลังสวน โดยมีโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และโครงการเงินอุดหนุน ( เงินให้เปล่า )

เข้าชม 12 ครั้ง

นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน มอบหมายให้นายชยันต์รัฐ รุ่งโรจวรารักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอหลังสวน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอหลังสวน โดยมีโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จาก ตำบลวังตะกอ และ ตำบลนาขา จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,540,620 บาท และ โครงการเงินอุดหนุน ( เงินให้เปล่า ) จาก กพสต.นาขา จำนวนเงิน 32,090 บาท ณ ห้องประชุมสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหลังสวน ในวันที่ 14/01/2564

(Visited 12 times, 1 visits today)