ข่าวประชาสัมพันธ์

นางทิพาภรณ์ เกตทิพย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหลังสวน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน