💌 นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ มอบหมายให้ นางมัทยานี สมรูป พัฒนาการอำเภอลำทับ มอบหมายให้นายศรายุฑ ส่องแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจิราภรณ์ แสงศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🐘สพอ.ลำทับเล่าข่าว🐘
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

💌 นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ มอบหมายให้ นางมัทยานี สมรูป พัฒนาการอำเภอลำทับ มอบหมายให้นายศรายุฑ ส่องแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจิราภรณ์ แสงศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมดำเนินการตรวจรับงานจ้างการปรับพื้นที่ขุดสระน้ำตาม กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน แปลง ๓ ไร่ นายสนั่น เม่งบุตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำทับ
📑สพอ.ลำทับรายงาน

#พัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ
#โคกหนองนาโมเดล

(Visited 1 times, 1 visits today)