โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอลำทะเมนชัย

นายวรพรรณ คล้ายสงคราม

พัฒนาการอำเภอลำทะเมนชัย

0000000000

นางชิตกนก สุวรรณธรรมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

0000000000

นางสาวศีตลา ปะนาเต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

0000000000

นางสาวแตงกวา โอทารัมย์

อาสาพัฒนา

0000000000

นางสาวฌัชชา ศรีวิไล

เจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอ

0931234959

นางสาวนุสบา ขุยชัยภูมิ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

0000000000

นางสาวศศิธร มาศรักษา

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

0981487835

(Visited 429 times, 1 visits today)