ประวัติความเป็นมา

เดิมอยู่ในพื้นที่การปกครองของอำเภอชุมพวง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอชุมพวง จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย เมื่อ15 กรกฎาคม 2539 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอลำทะเมนชัยคนแรก ชื่อ นายประถม กลิ่นศรีสุข สาเหตุที่ใช้ชื่อ "ลำทะเมนชัย" เนื่องจากลำน้ำทะเมนชัยไหลผ่านกลางพื้นที่กิ่งอำเภอ ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอลำทะเมนชัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำทะเมนชัยคนแรก ชื่อ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา และนายอำเภอคนที่สอง คือ นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอคนปัจจุบัน

อำเภอลำทะเมนชัยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ขุย (Khui) 10 หมู่บ้าน
2. บ้านยาง (Ban Yang) 17 หมู่บ้าน
3. ช่องแมว (Chong Maeo) 22 หมู่บ้าน
4. ไพล (Phlai) 10 หมู่บ้าน

(Visited 3,594 times, 1 visits today)