พช.แม่ทา ร่วมโครงการ “ส่งเสริมอาชีพสตรีวิถีใหม่”

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

>> นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ส่งเสริมอาชีพสตรีวิถีใหม่” โดยมี นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน และประธานมูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่สตรีที่มีต่อสังคมทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพของสตรี การพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้การฝึกอาชีพการทำแหนมคนยอง และการทำไส้อั่ว เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการสร้างอาชีพ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ให้แก่ครัวเรือน มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สตรีจากครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP มิติด้านรายได้ และกลุ่มสตรีอำเภอแม่ทา จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนงาน กิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย พัฒนาการจังหวัดลำพูน
2. การบรรยายข้อคิดหลักธรรมนำชีวิต โดย เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิญาณมงคล
3. การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติการทำแหนมคนยอง และการทำไส้อั่ว

>> โครงการ “ส่งเสริมอาชีพสตรีวิถีใหม่” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) เป็นเงิน 27,800 บาท โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ทา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน

>> ซึ่งในวันนี้ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอำเภอแม่ทา, เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิญาณมงคล และประธานมูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณ ได้เป็นผู้นำ ให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนของอำเภอแม่ทา เตรียมพร้อมดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ “พุทธจิต ธรรมญาณ เกื้อกูลชุมชน ทุกคนกินได้ สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างสวนครัว สู่ความมั่นคงทางอาหาร” โดยยึดหลัก “บวร”

>> ในการนี้ นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล พัฒนาการอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่สตรีจากครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้, กลุ่มสตรีอำเภอแม่ทา และประธานมูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณ สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน, ชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในอำเภอแม่ทา

📌 ณ มูลนิธิ พุทธจิต ธรรมญาณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
==================
🌿 “แม่ทา เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 🌿
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ Change For Good”
>> ทีมงานสารสนเทศ พช.แม่ทา //รายงาน
==================

(Visited 15 times, 1 visits today)