โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวพัชราภา เขื่่อนแปด
พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม

นายกรันย์ภพ สุขสันต์ศิริกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศันสนีย์ คงแจง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทธิญา สดชื่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 447 times, 1 visits today)