พช.แจ้ห่ม : การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันที่ 5 ตุลาคม 2565
เวลา 13.30 น.

นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานการการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565
เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายสำคัญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ในการนี้ นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม ได้เข้าร่วมประชุมฯ และได้แนะนำตัวข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม ได้แก่ นางสาวพรชนก พงศ์กาสอ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 26 times, 1 visits today)