ประกาศอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง การประกวดคำขวัญอำเภอแจ้ห่ม

ประกาศอำเภอแจ้ห่ม
เรื่อง การประกวดคำขวัญอำเภอแจ้ห่ม
ด้วยอำเภอแจ้ห่ม ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญอำเภอแจ้ห่มขึ้น โดยคณะกรรมการประกวด
คำขวัญอำเภอแจ้ห่ม ได้พิจารณาคัดเลือกคำขวัญอำเภอแจ้ห่ม จากผู้สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
โดยได้มีการบูรณาการระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของอำเภอแจ้ห่ม ในทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทรัพยากร วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น เพื่อคำขวัญอำเภอแจ้ห่มใหม่ เป็นที่ยอมรับของประชาชนของอำเภอแจ้ห่ม โดยคำขวัญที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการการประกวดคำขวัญอำเภอแจ้ห่ม
และได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้

 
พญาคำลือคู่บ้าน

งามตระการคอยพระบาท

บูชาวัดอักโขธาตุ

เด่นรสชาติน้ำปูดี 

 

จึงประกาศให้เป็นคำขวัญประจำอำเภอแจ้ห่ม และให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
(นายปรีชา สมชัย)
นายอำเภอแจ้ห่ม

(Visited 350 times, 1 visits today)