ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

                 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานพัฒนาชมุชนอำเภอแจ้ห่ม

 

»    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

  •  มาตรา 7 (1) โครงการและการจัดการองค์กร

โครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างการจัดหน่วยงาน และอำนาจหน้าที่วิธีการทำงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของอำเภอแจ้ห่ม

โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนของอำเภอแจ้ห่ม

คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ 08/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2564

กรอบโครงสร้างภายในของกรมการพัฒนาชุมชน

โครงสร้างกรมพัฒนาชุมชน

  • มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน

อำนาจหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม

แต่งตั่งเจ้าหน้าที่ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าว

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเปิดเผยข้อมูล ประจำเดือน เมษายน 2564

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเปิดเผยข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

  • มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

  • มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง

4.1  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

4.2 ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยมาตรการการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552

4.3 ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551

4.4 ระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษาเพิ่มเติมของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

»    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

  • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา

ระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2533 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

  • มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี  (พ.ศ.2560 – 2564)

นโยบายการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปี 2558 นายอภิชาติ โตดิลกเวชชน์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 27

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

  • มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

(Visited 52 times, 1 visits today)