สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม

จังหวัดลำปาง

นางผุสดี ดวงเนตร

พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน