โครงสร้างบุคคลากร

นายประพันธ์ จันแดง

พัฒนาการอำเภอลำลูกกา

สุณิสา เกาฎีระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประสานงานตำบลลำลูกกา ตำบลลำไทร ตำบลพืชอุดม เทศบาลตำบลลำลูกกา และเทศบาลตำบลลำไทร

รับผิดชอบงาน

OTOP หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพชุมชน กองทุนหมู่บ้าน

วุฒิชัย จันทร์เกาะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประสานงานตำบลบึงคอไห และเทศบาลเมืองลาดสวาย

รับผิดชอบงาน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน แผนชุมชน งานด้านสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

รับผิดชอบงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาพัฒนาชุมชน องค์กรสตรี มาตรฐานงานชุมชน งานพัสดุ

นางอุบลรัตน์ ฉลองกลาง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฃำนาญงาน
ประสานงานตำบลบึงทองหลาง และเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

นางจุฑาทิพย์ สายเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ประสานงานตำบลบึงคำพร้อย และเทศบาลเมืองคูคต

รับผิดชอบงาน

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน งานสารบรรณ นักประชาสัมพันธ์อำเภอ

(Visited 765 times, 1 visits today)