ข้อมูล OTOP อำเภอลำดวน

 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประดู่ทอง 

       ที่อยู่ : 38 ม.5 บ้านประดู่ทอง ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220
       เบอร์โทรศัพท์ : 0934862694

              โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตำบล โดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของญี่ปุ่น โครงการโอทอปกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละตำบลมาประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์โอทอปครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึงงานหัตถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือนและอาหาร

  “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ

  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)
  2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)
  3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ผ้าไหมลายโฮล

 นางนวลศรี ประดุจชนม์
1 ม.10 ต.ลำดวน จ.สุรินทร์
โทร.

หมายเหตุ: ได้รับรางวัลพระราชทาน

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ผ้าไหมลายอัมปรม

 นางสำราย รุจิยาปนนท์
34/2 ม.2 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
โทร.

หมายเหตุ:

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

เปลนอน

 นางบัวลี  จินพละ
8 หมู่ 2 ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
โทร.

หมายเหตุ:

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ

 นางปราณี  ประเมินชัย
146  ม.7  ต.ลำดวน  อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
โทร.089-6990675, 081-7902408

หมายเหตุ: มีข้าวกล้อง, ข้าวหอมมะลิแดง, ข้าวสามกษัตริย์

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ไส้กรอกสมุนไพร

 นางพิมพ์  นามพระจันทร์
ม.7 ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
โทร.087-4534935

หมายเหตุ:

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ลูกชิ้น

  โทร.

หมายเหตุ:

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ลูกชิ้น

 ม. 3 ต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 3220 โทร.083-3746697

หมายเหตุ: กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลโชกเหนือ

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ไก่ย่างอินทรีย์,อาหารพื้นบ้าน

 ม. 6 ต.โชกเหนือ  อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์  32220 โทร.084-0833541, 080-1524651

หมายเหตุ: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตระแบก
(Visited 1,433 times, 1 visits today)