มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) สำหรับผู้นำสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2560

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) สำหรับผู้นำสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2560

ความหมายของมาตรฐานการพัฒนาชุมชน มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) คือ เครื่องมือส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้และการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาภาวะผู้น้าของผู้น้า ชุมชนสู่ผู้น้าคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพของกลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน ภายใต้หลักคิด คือ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ ประชาชน เป็นผู้รับประโยชน์ 2) ชุมชนมีความสมัครใจในการพัฒ นาตนเอง 3) กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 4) ความยืดหยุ่น สอดคล้อง เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ชุมชน 5) ความร่วมมือและยอมรับเป็นเครื่องมือเชื่อม ประสานบูรณาการงานของภาคีการพัฒนา มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเป็นหลักส้าคัญเทียบก้าหนด หรือข้อก้าหนด รายการส้าหรับอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) หมายถึง ข้อก้าหนดรายการ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ที่ถือเป็นหลักส้าหรับเทียบก้าหนด เกี่ยวกับ คุณภาพการพัฒนาของชุมชน ใน ๔ มาตรฐาน ได้แก่ ๑. มาตรฐานผู้น้าชุมชน ๒. มาตรฐานกลุ่มองค์กรชุมชน ๓. มาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชน ๔. มาตรฐานชุมชน

หลักการส้าคัญของมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ๑) ความเป็นมาตรฐานเดียว ที่ตรงกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ๒) ชุมชนมีความพร้อมและสมัครใจในการพัฒนาตนเอง ๓) กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองด้วยเครื่องมือต่างๆ ๔) การมีส่วนร่วม และเชื่อมประสานการท้างานการพัฒนาศักยภาพชุมชน ๕) ความร่วมมือและยอมรับ ของภาคีการพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย ในการด้าเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จะให้บริการ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ๔ ประเภท ดังนี้ ๑. ผู้น้าชุมชน (รายบุคคล) ๒. กลุ่มองค์กรชุมชน ๓. เครือข่ายองค์กรชุมชน ๔. ชุมชน

ประโยชน์ของระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ๑) ผู้น้าชุมชน รู้จักตนเอง เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการพัฒนาศักยภาพของ ตนเองอย่างมีทิศทาง และต่อเนื่อง จนมีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการสูงขึ้นในระดับมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสังคม ๒) กลุ่มองค์กรชุมชน รู้จักตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม/ องค์กร มีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร และสมาชิก อย่างมีทิศทาง และต่อเนื่องจนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้นในระดับ มาตรฐาน ๓) เครือข่ายองค์กรชุมชน รู้จักตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสาน การท้างานภายในและระหว่างเครือข่าย มีการพัฒนาศักยภาพของ เครือข่ายอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง จนมีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการสูงขึ้นในระดับมาตรฐาน ๔) ชุมชน เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองอย่าง มีทิศทาง มีช่องทางสะท้อนปัญหา ความต้องการ สามารถบริหารจัดการ ชุมชน โดยใช้ทุนทางสังคมของชุมชน และประสานการสนับสนุนจากภาคี การพัฒนาอย่างเหมาะสมจนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้น ในระดับมาตรฐาน น้าไปสู่ความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ๕) ภาคีการพัฒนา มีเครื่องมือเชื่อมประสานการท้างานการพัฒนาศักยภาพ ชุมชน ที่มีกลไกในชุมชนและตัวชุมชนเป็นศูนย์กลาง สามารถลดความ ซ้้าซ้อน เพิ่มความคุ้มค่า ในการท้างานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

ใบสมัครน.ส.สุมาลินี กองทอง(ผช.ม.4 ต.ลำดวน)

แบบแผนพัฒนาตนเองนางสุมาลิณี ม.4 ต.ลำดวน

 

(Visited 29 times, 1 visits today)