ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) และ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) และ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

ทะเบียนผู้นำอช.อ.ลำดวน (2558-2561)

งานอาสาพัฒนาชุมชน เป็นงานที่แสดงถึงความเสียสละความสุขสบายหรือประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่พึงจะเกิดขึ้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่และการ ดำรงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล ความเป็นมาอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2512 ครม. มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2512 ทดลองดำเนินการในจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์ รวม 100 คน พ.ศ. 2515 ขยายการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนา ชุมชนออกไป ทุกจังหวัด (70 จังหวัดในขณะนั้น) พ.ศ. 2519 ขยายการดำเนินงานออกไปใน ทุกตำบลที่เปิดเขตพัฒนา พ.ศ. 2525 ให้คัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชนที่เป็นสตรีเพิ่มขึ้น หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น อช. หมู่บ้านละ 2 คน ครบทุกหมู่บ้านส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมอาสาพัฒนาชุมชน และจัดตั้งสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย จดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชุมชน ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก พ.ศ.2547 ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 เพิ่มจำนวน อช. หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 4 คน และ ผู้นำ อช. ตำบลละ 2 คน โดย คำนึงถึงจำนวนสัดส่วนชายหญิง ใกล้เคียงกัน โดยผู้นำ อช. ได้รับค่าตอบแทนปีละ 4 งวด (รอบไตรมาส) งวดละ 500 บาท/คน จำนวน อช./ผู้นำอช. (พ.ศ.2549-2550) จำนวน อช. 276,192 คน จำนวน ผู้นำ อช. 13,550 คน จำนวน ผู้นำ อช.ที่ผ่านระบบมาตรฐานงานชุมชน พ.ศ. 2547 – 2549 จำนวน 2,214 คน ภารกิจตามนโยบายที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย 1. งานด้านเศรษฐกิจ – โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน ร่วมใจปฏิบัติการแก้จน ตามแนว 4ท สู่ 3พ โดยการเคาะประตูบ้าน 1,007,000 ครัวเรือน – ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็นรากฐานของชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน 2. งานด้านสังคม – การส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งปี 2542 รณรงค์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และตรวจสอบการเลือกตั้ง – สนับสนุนการเข้าร่วมอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 3. งานด้านสิ่งแวดล้อม – ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่น โดยเริ่มในปี 2534 มีโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมและ พัฒนาอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิทธิและหน้าที่ ของ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย – กระตุ้นให้องค์กรประชาชน รู้สภาพปัญหา ของหมู่บ้าน และสามารถวางแผนงาน เพื่อแก้ปัญหาได้เอง รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชน รู้จักช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนา หมู่บ้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ – ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา โดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรประชาชน และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ – ช่วยเหลือสนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน – เป็นผู้ประสานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนหรือเอกชนอื่นๆ – ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือทางราชการมอบหมาย สิทธิและหน้าที่ของ ผู้นำ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย – มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับ อช.และ – เป็นผู้ประสานงานระหว่าง อช.ในตำบล – เป็นผู้แทนของ อช.ในกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย อาสาพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคม หมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัุครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “อช.” มีจำนวน หมู่บ้านละอย่างน้อย 4 คน โดยให้มีจำนวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะผู้นำของ อาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน » เครื่องหมาย อช./ผู้นำ อช. และบัตรประจำตัว ตราสัญลักษณ์ อช. และผู้นำ อช. หมายเหตุ พื้นเครื่องหมายสีน้ำเงินเข้ม (กรมท่า) ขนาด 4X6 ซม. ทั้ง 2 แบบ มีตราสัญลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนตรงส่วนบนที่โค้งมน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. มีตัวอักษร อช. หรือ ผู้นำ อช. สีเหลืองทองตรงส่วนล่าง ขนาด 1 ซม. เข็มเชิดชูเกียรติผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น หมายเหตุ เข็มเชิดชูเกียรติผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ทำด้วยโลหะชุบทองมีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำ ความสูงขนาด 3.2 เซนติเมตร มีรูปตราสัญลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนสีทองอยู่ตรงกลาง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร มีรวงข้าว 2 รวง สีทองโน้มไปบรรจบกันที่ส่วนบน ของรูปหยดน้ำ อักษรผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นเป็นสีทอง พื้นสีน้ำเงินอยู่ส่วนกลาง เป็นฐานของรูปหยดน้ำ

(Visited 910 times, 1 visits today)