ชุด 20 คำถาม ปัญหาการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ.

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

วิธีบันทึกข้อมูลสัมมาชีพศูนย์ข้อมูลกลาง

ดาวน์โหลด

คู่มือการดำเนินงานน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน

ดาวน์โหลด

เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านตระเปียงเตีย

ดาวน์โหลด