ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตำบลอู่โลก

วันที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเ [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมตำบล)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 11 เมษายน  2565 นาง [...]

ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 เมษายน  2565 นางส [...]

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 เมษายน  2565 นายป [...]