ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมตำบลอู่โลก)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 25 เมษายน  2565 นาง [...]

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่  19  เมษายน  2565 น [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมตำบลลำดวน)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18 เมษายน  2565 นาง [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมตำบลตรำดม)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 12 เมษายน  2565 นาง [...]