กิจกรรมพัฒนาชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (บ้านพี่)

⏩ สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 📆วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นาง [...]

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

⏩สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 🗓วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางส [...]

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นาง [...]

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

●●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นาง [...]

กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล “

📆วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒน [...]