กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่(ทีมปฏิบัติการตำบล)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 [...]