กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 เมษายน  2565 นางส [...]

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 เมษายน  2565 นายป [...]